loadingimg

Wczytuję dane...
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Bestsellery
Pas napędowy Falcon 139T 1 1/2 Harley 97-03 Touring
Pas napędowy Falcon 139T 1 1/2" Harley 97-03 Touring
Cena:1023,00 PLN
Wysyłka od: 45.00 PLN
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:
Subskrypcja
Zapisz się do newslettera:
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego http://kolec76customs.redcart.pl/ obowiązujący od dnia 13.10.2016 §

1 Postanowienia ogólne Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kolec76customs.redcart.pl jest prowadzony przez PW KOLEC Robert Leopolski z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców warszawy 8f , 57-200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną pod numerem NIP 887 153 61 79,

Dane kontaktowe: PW KOLEC ul. Powstańców warszawy 8f 57-200 Ząbkowice Śląskie 2) adres poczty elektronicznej: biuro@kolec76.com 3) numer telefonu do sklepu: +48 74 8 151336, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient). Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) PW KOLEC Robert Leopolski z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców warszawy 8f, 57-200 Ząbkowice Śląskie, wpisaną pod numerem NIP 8871675107,

2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez PW KOLEC dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kolec76customs.redcart.pl

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Kazar niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których PW KOLEC skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Salon - sklep stacjonarny prowadzony przez PW KOLEC znajdujący się w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Powstańców Warszawy 8f;

8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie PW KOLEC przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

9) Rezerwacja – usługa rezerwacji towarów dokonywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, które mogą zostać zakupione w sklepie firmowym prowadzonym przez PW KOLEC;

10) Karta Podarunkowa bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez PW KOLEC, uprawniający do zakupu towaru w Sklepie internetowym do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej.

11) Serwis – serwis internetowy administrowany przez AUTO PW KOLEC dostępny na stronie internetowej pod adresem www.kolec76customs.redcart.pl Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w asortymencie PW KOLEC oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej: a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, PW KOLEC podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam). § 2 Rejestracja i logowanie PW KOLEC świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.kolec76customs.redcart.pl Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia lub dokonywać rezerwacji bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.

Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.kolec76customs.redcart.pl zakładki „Logowanie/Rejestracja” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia albo dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło. PW KOLEC może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, 2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

3) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam). PW KOLEC może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. § 3 Składanie zamówień Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia.

Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.kolec76customs.redcart.pl Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.kolec76customs.redcart.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Potwierdzam zakup,

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „+ Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu na przycisk „Do kasy”, Klient wybiera obszar dostarczenia towaru. Po wybraniu opcji „Zakup online”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.kolec76customs.redcart.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.

Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Edytuj” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup, Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie PW KOLEC oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez PW KOLEC wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od PW KOLEC z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a PW KOLEC. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, PW KOLEC niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym PW KOLEC za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kolec76.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy PW KOLEC wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.

W przypadku określonym w punkcie 15, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, PW KOLEC zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. § 4 Ceny towarów Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień oraz dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. § 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

2) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, a także płatność Kartą Podarunkową, z tym wyjątkiem, że płatność za Kartę Podarunkową nabywaną w Sklepie internetowym nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Klient może łączyć wskazane w punkcie 1 powyżej formy płatności w taki sposób, że ma możliwość zapłacić za część wartości zamówienia Kartą Podarunkową a za część kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej albo może zapłacić za część zamówienia Kartą Podarunkową a za część gotówką przy odbiorze zamówionego towaru. Klient nie może łączyć w inny niż wskazany sposób różnych form płatności. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.pl. DOTPAY SA., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, www.dotpay.pl Aktualne możliwe sposoby płatności elektronicznych określone są na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności” oraz na stronie internetowej pod adresem www.dotpay.pl.

Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej zostały określone w regulaminie Karty Podarunkowej dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Karta Podarunkowa” § 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponoszą: Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą 25 zł niezależnie od liczby zamówionych towarów oraz wybranego przez Klienta sposobu płatności. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 14 dni robocze licząc od dnia:

1) w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatność kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez PW KOLEC potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, . Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez PW KOLEC fakturą obejmującą przedmiot zamówienia, z tym wyjątkiem, że przy wydaniu Karty Podarunkowej nabywanej w Sklepie internetowym Klient otrzyma od PW KOLEC niefiskalny wydruk, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT. § 7 Prawo odstąpienia od umowy Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

Konsument może odstąpić od umowy informując PW KOLEC o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: PW KOLEC ul. Powstańców warszawy 8f 57-200 Ząbkowice Śląskie, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kolec76.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PW KOLEC przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował PW KOLEC o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PW KOLEC Powstańców warszawy 8f 57-200 Ząbkowice Śląskie z dopiskiem „Zwrot”. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy PW KOLEC niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PW KOLEC oraz z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w punkcie 12 poniżej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez PW KOLEC przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. PW KOLEC może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. § 8 Procedura rozpatrywania reklamacji PW KOLEC jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. PW KOLEC ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w sklepie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres PW KOLEC ul powstańców warszawy 8f 57-200 Ząbkowice Śląskie z dopiskiem „Reklamacja”. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt PW KOLEC dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w § 8 punkt 2 niniejszego Regulaminu. PW KOLEC rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać: 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kolec76.com § 10 Newsletter Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Nawslettera udostępnianego przez PW KOLEC

 Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji, zamówienia lub w formularzu rezerwacji oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). § 11 Dane osobowe i polityka prywatności Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez PW KOLEC Robert Leopolski z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. powstańców warszawy 8f, 57-200 Ząbkowice Śląskie Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji.

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w polityce prywatności i plików cookies która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” § 12 Postanowienia końcowe Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

PW KOLEC honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa. Załącznik nr 1 POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: PW KOLEC ul.powstańców warszawy 8f 57-200 Ząbkowice Śląskie, z dopiskiem „Zwrot”. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia). Płatności online obsługuje firma eCard S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: · Visa · Visa Electron · MasterCard · MasterCard Electronic · Maestro

ePrzelewy: · Płacę z inteligo (inteligo) · mTransfer (mBank) · MultiTransfer (MultiBank) · Płacę z Orange (mBank) · Przelew24 (Bank Zachodni WBK) · Przelew z BPH (Bank BPH) · Płacę z iPKO (PKO BP) · Pekao24Przelew (Bank Pekao) · Płacę z PeoPay (Bank Pekao) · Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy) · PayWay Toyota Bank (Toyota Bank) · MeritumBank Przelew (Meritum Bank) · Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) · Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank) · T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank) · Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium) · Płać z ING (ING Bank Śląski) · Credit Agricole Bank Polska S.A. · Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.) · db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.) · iKO (PKO BP) · Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A) · Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A) ·

Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A) . e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A) . BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)